Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MARKTVERS.NL

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

R.A. Wetselaar Groente en Fruit B.V.
Lijsterstraat 26
2333 XZ LEIDEN
Telefoonnummer: 06-34851916
E-mailadres: info@marktvers.nl
KvK-nummer: 55570348
Btw-identificatienummer: NL851768349B01

Artikel 2 Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “verkoper” verstaan R.A. Wetselaar Groente en Fruit B.V.
2.2 Onder “koper” wordt verstaan de persoon met wie een overeenkomst is aangegaan met verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten en eventuele aanbiedingen.

Artikel 4 Offertes / aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van de verkoper, daaronder vallen prijslijsten en evt. dagaanbiedingen, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn inclusief transportkosten (boven €20) en inclusief BTW, tenzij anders is afgesproken overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling geschiedt uitsluitend via IDeal, tenzij anders is afgesproken overeengekomen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door verkoper geleverde goederen blijven in eigendom van de verkoper, totdat de koper alle navolgende verplichtingen is nagekomen.
7.2 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen.

Artikel 8 Recht van ontbinding

8.1 Indien de koper niet (tijdig) voldoet aan zijn verplichtingen als hiervoor omgeschreven is, dan is de verkoper gerechtigd de overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.

Artikel 9 Toepasselijk recht, geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten die de koper aangaat met de verkoper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Eventuele geschillen tussen verkoper en derden zullen worden berecht door een bevoegde rechter te Leiden.

Artikel 10 Levering en risico

10.1 De door koper gekochte goederen worden afgeleverd op de aangegeven loactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.3 Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
10.4 Het risico met betrekking tot de verkochte goederen gaat over op het moment dat deze door verkoper aan koper ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De verkoper is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade, wanneer de niet –c.q. niet tijdige– nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten, tot maximaal de factuurwaarde van de goederen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Bij overmacht worden de levering- en andere verplichten van de verkoper opgeschort. De verplichtingen herleven, indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is.
Met overmacht wordt gelijk gesteld aan onvoorzienbare omstandigheden met betrekking tot personen, materialen en weerberichten.

Artikel 13 Reclames

13.1 Koper dient de gekochte goederen bij aflevering zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde goederen aan de navolgende eisen voldoet,
te weten:
– of de juiste goederen zijn geleverd
– of de goederen de juiste kwaliteit hebben
13.2 Kwaliteitsproblemen dienen binnen 24 uur te worden gemeld

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden en op de website bekend maken.